Home > Error Code > Psa Diagnostics Error Codes

Psa Diagnostics Error Codes

Contents

Repeat the PSA diagnostics. PSA NA ePSA 2000-0149 Optical Drive - no drive detected Your CD or DVD drive has indicated a failure. PSA 1000-0147 and PSA+ 2000-0147 - Unit (x): IDE status failed. Clear the system event log. this contact form

Retry the diagnostics. Retry ePSA, if no error occurs then it was a DIMM connection issue. Update to the latest BIOS version. The motherboard BIOS revision may not be current.

Dell Error Beep Codes

Repeat the PSA diagnostics. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

  1. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
  2. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
  3. If you were able to clearly see red, blue, green white and white screen with text without distortion, lines, or color problems, re-run the diagnostic and if the screens appear normal,
  4. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig.
  5. At the Dell logo screen, press .

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. PSA NA ePSA 2000-0244 System board - USB device failed with return code 0x[x] (Moderkort – Ett fel har inträffat med USB-enheten och koden 0x[x] returnerades) Ett fel som kan omfatta Turn off your computer and reconnect your LCD cable. Dell Epsa Pre-boot System Assessment If problem persists, check latest BIOS Cables Video Card System Board ePSA 2000-0332 ePSA: Video memory -Video memory integrity test discrepancy Flash latest BIOS latest BIOS.

Ta bort dockningsstationen och kör testerna igen. Dell Epsa Error Codes Generated Mon, 24 Oct 2016 22:15:49 GMT by s_wx1157 (squid/3.5.20) PSA+ 1000-0414 - Hardware Detect Error - Inverter cable not detected. http://www.dell.com/support/manuals/us/en/19/poweredge-fx2/Servers_TSG/PSAePSA-Diagnostics-error-codes?guid=GUID-9AFEED67-A47C-4AFD-83D8-04301EBF3523&lang=en-us Out of memory!

The system may be unstable. Dell Validation Code Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Please try the request again. ePSA-video - User provided no input for graphics test (ePSA-grafik – användaren gav inget svar vid grafiktest) När användaren tryckte på Y eller N (ja/nej) efter grafiktestet noterades det inte i

Dell Epsa Error Codes

PSA 1000-0232PSA+ 2000-0232 The RTC did not generate periodic ticks. PSA NA ePSA 2000-0152 Optical Drive - Incorrect status = [x] [s] (Optisk enhet – Felaktig status = [x] [s]) CD- eller DVD-enheten visar en felaktig status i diagnostiken. Dell Error Beep Codes If a memory error is detected, try memory modules individually. Dell Epsa Diagnostics PSA+ 1000-0331 - No video adapter found.

Uppdatera till senaste BIOS. weblink Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. När du ringer in eller rapporterar en felkod online kan du bli ombedd att uppge valideringskoden eller statuskoden, förutom den faktiska felkoden. Dell Error Code 2000-0142

Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. PSA NA ePSA 2000-0324 LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (LCD-skärm – användaren rapporterade att färger inte visades vid inbyggt självtest för LCD-skärmen) Det kan hända PSA 1000-0223 - Interval Timer initial clock output level in mode XX is incorrect. navigate here Memory DIMMS System Board Processor Event Log (All systems) Event Log Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion ePSA 2000-0251 ePSA: Event log - The log contains failing records

PSA NA ePSA 2000-0721 Battery – Battery issue detected. (Batteri – Problem med batteri identifierades.) BIOS identifierade ett batteri som inte fungerar som det ska. Dell Error Code 2000-0333 PSA 1000-0143PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed. Upprepa PSA-diagnostiken.

If the hardware fails the diagnostics test, the problem is hardware.

För system 10G och äldre: Du behöver trycka på tangenten F10 för att öppna alternativet (diags [diagnostik]) i verktygsläget. Överst på sidan Så här öppnar du diagnostiken (Dell Support) Du kan Update to the latest BIOS version. Reseat the cable connection and inspect the cable and connections for damage. Epsa Pre-boot System Assessment Hard Drive Error Update to the latest BIOS.

Uppdatera till senaste BIOS. Försök med en USB-enhet som du vet fungerar. ePSA 2000-0141 ePSA: Hard Drive - no drive detected This device is not required on notebooks so this message may be understood as a warning message. http://doinc.org/error-code/psa-error-codes.html If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8009 Diagnostics - Software Error The System may be unstable and should be rebooted.

PSA NA ePSA 2000-0714 Heat Sink - Heat sink clip not installed. (Kylfläns – Kylflänshållare har inte installerats.) BIOS identifierade att kylflänshållaren inte har installerats. Välj Diagnostics (diagnostik) i menyn. ePSA 2000-0111 ePSA: CPU (d): (s) exception occurred Flash latest BIOS and retry. PSA NA ePSA 2000-0154 Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], Incorrect status = [d] [d] (Bandenhet – Bandenhet [s] – S/N [d], Felaktig status = [d] [d]) Kontrollera